Hoppa till innehåll

Kallelse till Årsstämma i 21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Aktieägarna i 21st Century Mobile AB (publ) kallas till Årsstämma måndagen den 17 maj 2021, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 Stockholm. Registrering sker från kl. 16.30.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 10 maj 2021.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast dagen innan stämman; den 16 maj 2021.

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till bolaget på adress 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm. Alternativt via email till ceo@21st.se.  Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär på bolagets hemsida på https://www.21st.se/arsstamma

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2021.

Ärenden och förslag till dagordning

§1 Stämmans öppnande.

§2 Val av ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§4 Godkännande av dagordning.

§5 Val av minst en justeringsman.

§6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

§7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

§8 Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor.

§11 Val av Valberedning

§12 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission med eller utan företrädesrätt.

§13 Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner av bolagets vinst/förlust (§ 8)

Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2020.

Förslag till arvoden för styrelsen och revisor (§ 9)

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ersättningen till var och en av styrelsens ledamöter för varje sammanträde skall uppgå till 10 000 (tiotusen) kronor samt att styrelsens ordförande erhåller 20 000 (tjugotusen) kronor.
För särskilda insatser i bolagets verksamhet föreslås ersättning utgå enligt godkänd räkning.

Arvoden för revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende val av styrelse och revisor (§ 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av 3 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Patrik Sarin och Anders Eriksson. Styrelsen föreslår vidare omval av styrelseordförande Paulina Illman Lindefeldt. Till revisor föreslås omval av revisor Frank Björsbo.

Förslag till valberedning (§ 11)

Styrelsen föreslår val av Paulina Illman Lindefeldt samt Patrik Sarin att verka som valberedning.

Förslag till bemyndigande (§ 12)

Styrelsen förslår årsstämman att fatta beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission med eller utan företrädesrätt för tidigare aktieägare fram till nästkommande årsstämma om maximalt 100 000 aktier. Syftet är att möjliggöra företagsförvärv kontant, apport och/eller genom kvittning samt att möjliggöra kapitaltillskott.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Kopior på redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med 19 april 2021 och på bolagets hemsida, https://www.21st.se/arsstamma, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär kommer från och med 19 april 2021 att anslås på bolagets hemsida, www.21st.se, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängligt
på denna sida från och med 19 april 2021.

Stockholm, 15 april 2021

Styrelsen

21st Century Mobile AB (publ.)
Kungsgatan 48 111 35 Stockholm
Tel. 08-21 21 55

Ladda ner fullmakt:

Ladda ner årsredovisning

Årsredovisning 2020

Om du har några frågor om din anmälan är du välkommen att skicka ett mail till ceo@21st.se

Skrolla till toppen