Hoppa till innehåll

Kallelse till Årsstämma i 21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Aktieägarna i 21st Century Mobile AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022, kl. 17:00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48, Stockholm. Registrering sker från kl. 16.30.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 21 juni 2022.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast dagen innan stämman; den 29 juni 2022.

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till bolaget på adress 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm. Alternativt via email till ceo@21st.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall deltagandet sker med stöd av fullmakt, ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan till ordinarie stämma. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till extrastämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär på bolagets hemsida på https://www.21st.se/arsstamma

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 juni 2022.

Ärenden och förslag till dagordning

§ 1 Stämmans öppnande.
§ 2 Val av ordförande vid stämman.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4 Godkännande av dagordning.
§ 5 Val av minst en justeringsman.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
§ 8 Redogörelse för styrelsens arbete
§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
§ 10 Beslut om fastställelse av årets resultat och dess disposition (enligt A. nedan)
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisor (enligt B. nedan)
§ 13 Fastställande av arvode till styrelse och revisor (enligt C. nedan)
§14 Beslut om att byta bolagskategori och antagande av ny bolagsordning med anledning därav (enligt D. nedan)
§ 15 Övrig information till aktieägare
§ 16 Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut:
A. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå, och disponeras så att fritt eget kapital inkl årets förlust om 325.582 kronor, och totalt 7.554.642 kronor skall överföras i ny räkning.
B. Till ny styrelse föreslås ordförande Fredrik Ramén - omval, ledamot Pekka Ollila - omval, samt suppleant Mattias Pirmann - omval. Till revisor förslås av auktoriserad revisor Per Lindblom - nyval.
C. Ledamot som inte uppbär lön från bolaget eller dess dotterbolag föreslås ersättning årligen med 60.000 kronor. Ordförande, som inte uppbär lön från bolaget eller dess dotterbolag föreslås ersättas med 120.000 kronor per år. Revisor föreslås ersättas enligt löpande räkning.
D. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagskategori från publikt till privat bolag. Med anledning därav föreslås att bolaget antar en ny bolagsordning av vilken följande ändringar framgår:
a. §1 ”(publ)” tas bort ur bolagets firma
b. §9 kallelsesättet justeras så att kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor innan bolagsstämma. Kallelse sker genom e-post eller med brev.
c. §10 om aktieägares rätt att delta på stämman tas bort i sin helhet
d. §11 avstämningsförbehåll tas bort i sin helhet
För giltigt beslut enligt punkt D ovan krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande på stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständigt förslag till ny bolagsordning och fullmaktsformulär jämte övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman, kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.21st.se/arsstamma, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast den 9 juni 2022 och tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman

Stockholm, maj 2022
Styrelsen
21st Century Mobile AB (publ.)
Kungsgatan 48 111 35 Stockholm
Tel. 08-21 21 55

Ladda ner fullmakt:

Ladda ner årsredovisning

Årsredovisning 2021

Om du har några frågor om din anmälan är du välkommen att skicka ett mail till ceo@21st.se

Skrolla till toppen