Kallelse till Årsstämma i 21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Aktieägarna i 21st Century Mobile AB (publ) kallas till Årsstämma tisdagen den 4 juni, kl. 17.00 i bolagets lokaler Kungsgatan 48 Stockholm. Registrering sker från kl. 16.30 (enklare förtäring serveras innan stämman).

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 maj.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast dagen innan stämman; den 3 juni 2019.

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till bolaget på adress 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm. Alternativt via email till ceo@21st.se. Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna address, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär längre ned på denna sida.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 juni 2019.

Ärenden och förslag till dagordning

§ 1 Stämmans öppnande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning.

§ 5 Val av minst en justeringsman.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 8 Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor.

§ 11 Val av Valberedning

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission med eller utan företrädesrätt.

§ 13 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner av bolagets vinst/förlust (§ 8)

Mot bakgrund av de finansiella resurser som erfordras för att bolaget fortsatt ska kunna ligga i framkant på en snabbt föränderlig marknad föreslår styrelsen ingen utdelning på aktierna för 2018.

Förslag till arvoden för styrelsen och revisor (§ 9)

Styrelsen förslår årsstämman besluta att arvodet till var och en av styrelsens ledamöter för varje sammanträde skall uppgå till 1 000 (ettusen) kronor samt att styrelsens ordförande erhåller 2 000 (tvåtusen) kronor. Dessa belopp skall utbetalas som lön.

För särskilda insatser i bolagets verksamhet föreslås ersättning utgå enligt godkänd räkning.

Arvoden för revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende val av styrelse och revisor (§ 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Michael Englund, Paulina Illman Lindefeldt, Patrik Sarin och Bo Strömqvist. Till revisor föreslås omval av revisor Frank Björsbo.

Förslag till valberedning (§ 11)

Styrelsen förslår val av Paulina Illman samt Patrik Sarin att verka som valberedning.

Förslag till bemyndigande (§ 12)

Styrelsen förslår årsstämman att fatta beslut om bemyndigande till styrelsen att genomför nyemission med eller utan företrädesrätt för tidigare aktieägare fram till nästkommande årsstämma om maximalt

100 000 aktier. Syftet är att möjliggöra företagsförvärv kontant, apport och/eller genom kvittning samt att möjliggöra kapitaltillskott.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Kopior på redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga  handlingar enligt aktiebolagslagen finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Revisionsberättelsen och årsredovisningen finns även tillgänglig här nedan:

Årsredovisning och revisionsberättelse.

Ladda ner fullmakt:

Om du har några frågor om din anmälan är du välkommen att skicka ett mail till ceo@21st.se