Hoppa till innehåll

Kallelse till extra stämma i 21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Aktieägarna i 21st Century Mobile AB (publ) kallas till extra stämma fredag den 22 april 2022, kl. 11:00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 Stockholm. Registrering sker från kl. 10:30.

Denna extra stämma inbegriper en ändring i styrelsens sammansättning som föreslås med anledning av den kommande ägarförändringen, och som en följd av detta kommer extra stämman att hållas i direkt anslutning till att tillträdet genomförs.

 

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 15 april 2022.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast dagen innan extrastämman; den 21 april 2022.

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till bolaget på adress 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm. Alternativt via email till ceo@21st.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan till extrastämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till extrastämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär på bolagets hemsida på:

https://www.21st.se/extrastamma

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2021.

 

Ärenden och förslag till dagordning

§ 1 Stämmans öppnande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning.

§ 5 Val av minst en justeringsman.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Val av ny styrelse.

Styrelsen föreslår nyval av Fredrik Ramén till ordinarie ledamot, nyval av Pekka Ollila till ordinarie ledamot samt nyval av Mattias Pirmann till ordinarie ledamot.
Avgående styrelseledamöter föreslås vara Paulina Illman Lindefeldt, Patrik Sarin samt Anders Ericsson

§ 8 Stämmans avslutande.

 

Övrigt

Fullmaktsformulär kommer från och med 22 mars 2022 att anslås på bolagets hemsida, www.21st.se, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress.

 

Stockholm, 17 mars 2022

Styrelsen

21st Century Mobile AB (publ.)
Kungsgatan 48 111 35 Stockholm
Tel. 08-21 21 55

Om du har några frågor om din anmälan är du välkommen att skicka ett mail till ceo@21st.se

Skrolla till toppen