Hoppa till innehåll

Kallelse till extra bolagsstämma i 21st Century Mobile AB (publ) 556678-6587

Aktieägarna i 21st Century Mobile AB (publ) kallas till extra stämma måndagen den 17 augusti 2020, kl. 17:30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 Stockholm. Registrering sker från kl. 16.30.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på dagen för bolagsstämman.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast dagen innan extrastämman; den 16 augusti 2020.

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till bolaget på adress 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm. Alternativt via email till ceo@21st.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan till extrastämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägare avser medföra ett eller två biträden till extrastämman bör även sådant deltagande anges i anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär längre ned på denna sida.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 augusti 2020.

Ärenden och förslag till dagordning

  • 1 Stämmans öppnande.
  • 2 Val av ordförande vid stämman.
  • 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • 4 Godkännande av dagordning.
  • 5 Val av minst en justeringsman.
  • 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  • 7 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag
  • 8 Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner av bolagets vinst

Styrelsen föreslår en utdelning på aktierna för 2019 om 3 miljoner kronor (3 000 000 kr).

Övrigt

Fullmaktsformulär kan laddas ned nedan, samt hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress.

Stockholm, juli 2020

Styrelsen

21st Century Mobile AB (publ.)
Kungsgatan 48 111 35 Stockholm
Tel. 08-21 21 55

Ladda ner fullmakt

Ladda ner årsredovisning

 

Årsredovisning 2019

Om du har några frågor om din anmälan är du välkommen att skicka ett mail till ceo@21st.se

Skrolla till toppen